آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی PI-30LN

ارتباط داخلی یک به چند تا 30 واحد

رومیزی

2

عملکردها

گفتگوی دو طرفه

 قابلیت ارتباط با 30 گوشی فرعی CM-800L

نمایش واحد تماس گیرنده

خصوصیات

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان