آیفون های تصویری COMMAX کره

تلفیقی از کیفیت و زیبایی

مسیر صفحه جاری

ثبت و بررسی سریال دستگاه ها

از قسمت زير مي توانيد سريال محصول خريداري شده خود را ثبت نمائيد بدین منظور شماره سریال دستگاه خود را از حرف S و بدون فاصبله وارد نمایید، به عنوان مثال شماره سریال زیر را بدین گونه وارد نمایید:S09011200205

سریال
نمونه : 02188981500
نمونه : 09011505500