آیفون های تصویری COMMAX کره

با گستره ای وسیع از محصولات برای آن ها که به زیبایی و کیفیت می اندیشند

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی CM-800L

ارتباط داخلی یک به چند  تا 30 واحد رومیزی

گوشی فرعی PI-30LN

5

عملکردها

گفتوی دو طرفه

گوشی فرعی PI-30LN

(ارتباط 1 به 30)

خصوصیات

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان