آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-S

ارتباط داخلی یک به چند تا 12 واحد فرعی

دیواری

گوشی فرعی TP-12RN

2

عملکردها

گفتگوی دو طرفه

گوشی فرعی TP-12RM

(ارتباط 1 به 12)

خصوصیات

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان