آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی WI-4C

ارتباط داخلی چهار به چهار فازی

14

عملکردها

بدون نیاز به سیم کشی
یک به یک
قابلیت تنظیم صدا
عملیات پیجینگ

 

خصوصیات

ویژگی ها

 سیستم PLC  ارتباط چهار به چهار
ارتباط بوسیله سیستم "پی-ال-سی" بدون نیاز به سیم کشی ارتباط داخلی چهار به چهار بیسیم

نقشه سیم کشی

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان