زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-12RC

ارتباط داخلی چند به چند تا 12 واحد دیواری

5

عملکردها

شش یا دوازده کانال
دیپ سوییچ: ID نحوه تنظیم
امکان زنگ زدن به واحد مورد نظر

 

خصوصیات

ویژگی ها

دوازده کانال
بر اساس نیاز می توان از ارتباط  12 به 12 استفاده نمود

نقشه سیم کشی

TP-6RC_12RC_setup.png

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان